कर्मचारी आवश्यकता

यस सस्ंथामा रिक्त रहेको निम्न पदमा आवश्यक प्रकृया पुरा गरी पदपूर्ति गर्नूुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक उमेदवारहरुले साउन महिनाको ३० गते भित्र यस कार्यालयमा लिखित निवेदन दिनुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।  
  आवश्यक पद: बचत सहायक तह ४
  शैक्षिक योग्यता: व्यवस्थापन संकायमा ( ज्ञण्ंद्द उतिर्ण)
  अनुभव: व्यबस्थापन बिषयको अनुभब, कम्प्युटरमा दक्ष
  आवश्यक पद: वरिष्ठ अधिकृत तह ७
  शैक्षिक योग्यता: द्यब् उतिर्ण
 (ऋब् लाई प्राथमिकता दिइने ।)
  अनुभव: सहकारी संस्थाको ५ बर्षको अनुभब , कम्प्युटरमा दक्ष
  छनोटको तरिका: लिखित तथा अन्तरवार्ता
  आवश्यक कागजातः नागरिकताको फोटोकपी,शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको फोटोकपि,अन्य तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको फोटोकपि
  पारीश्रमिक: यस सस्ंथाको नियम अनुसार प्रदान गरिने छ ।

नोट: लिस्टमा परेका उम्मेदारलाई यस सस्ंथाले लिखित तथा अन्तरवार्ताको लागि बोलाउने छ ।अन्य थप जानकारीका लागि सस्ंथामा सम्पर्क गर्न सक्नु हुने छ ।
 फोन न. ०१–४४३८०२४,०१–४८२१२२६