यस संस्थाको सदस्य हुने प्रत्येक ब्यक्तिले प्रत्येक महिना अनिवार्य रुपमा जम्मा  गर्नुपर्ने बचत रकमलाई नियमित मासिक बचत भनिन्छ ।

१.१ नियमित मासिक वचत हरेक सदस्यले प्रत्येक महिना अनिवार्य रुपमा न्युनतम रु २०० जम्मा गर्नुपर्दछ । यस रकमलाई ६/६ महिनामा ब्याज प्रदान गरी सावाँमा परिणत गरिनेछ । मासिक बचत जम्मा गरेको ५ बर्ष पछि ५०% रकम झिक्न पाइनेछ । १० बर्ष पुगेपछि ३०% रकम खातामा राखी अरु झिक्न सकिनेछ । बिशेष अवस्था आई परि सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार फिर्ता हुनेछ ।

१.२ बचत जम्मा गर्ने प्रक्रिया हरेक सदस्यहरु संस्थाको कार्यालयमा आई आफ्नो बचत जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

१.३ यस प्रकारको बचतमा पासबुक प्रदान गरिनेछ । वचत जम्मा गर्दा नगदी रसिद समेत काट्नुपर्नेछ । हरेक सदस्यको ब्यक्तिगत बचत खाता खोली सोहि दिननै सदस्यहरुको व्यक्ति गत खातामा चढाइनेछ ।

१.४ बचत गरेको रकममा ३६५ दिनको आधारमा तोकिएको प्रतिशतले व्याज प्रदान गरिनेछ । व्याज हिसाबको लागि दिनको गणना गर्दा बचत गरेको मितिदेखि नै दैनिक गणना गरिनेछ ।

१.५ कुनै सदस्यलाई ऋण आवश्यक भएमा ऋण नीतिको अधिनमा रही आफ्नो मासिक बचत रकमको धन जमानी राखी कर्जा लिन सकिनेछ ।

१.६ सदस्यले बचत रकम धन जमानी राखी कर्जा लिएको भएता पनि सम्पूर्ण मासिक रकममा तोकिएको व्याज नियमित रुपमा दिइनेछ ।

१.७ नियमित मासिक बचतमा जम्मा भएको रकममा प्राप्त हुने व्याजलाई पौष मसान्त र असार मसान्तमा पुँजीकरण गरिनेछ ।

ऐच्छिक बचत भन्नाले सदस्यहरुले आफूसँग पैसा भएको बखतमा जुनसुकै बेला जति पनि रकम जम्मा गर्न  सक्ने र आफूले चाहेको अवस्थामा न्यूनतम् मौज्दात राखी सदस्यले फिर्ता लिन सक्ने वचतलाइ जनाउने छ ।    जम्मा गर्ने प्रकृया –
२.१ यस प्रकारको बचत सदस्यहरुले आफूसँग पैसा भएको बखतमा जुनसुकै वेलामा पनि जम्मा गर्न र फिर्ता लिन सक्नेछन र जम्मा गर्दा रु १०० भन्दा कम रकम जम्मा र फिर्ता गरिने छैन् ।

२.२ रकम फिर्ता लिदा भुक्तानी पुर्जामा (चेक) काटी हस्ताक्षर जाच गरी भुक्तानी पुर्जा लिएर आउने जोसुकैलाई पनि दिन सकिनेछ । तर हाललाई यो व्यबस्था लागु नगरुन्जेललाई भपाई गरि निकाल्न सकिनेछ ।

२.३ यस खातामा न्यूनतम ५००।– राख्नुपर्नेछ ।

२.४ यस प्रकारको बचतमा ब्याज गणना गर्दा दैनिक मौज्दातको आधारमा ६/६ महिनामा गरिन्छ । यस प्रकारको बचतमा पासबुक र भुक्तानी पुर्जा उपलब्ध गराईनेछ । वचत जम्मा गर्न आउदाको समयमा दरखास्त नमुना कार्ड उपलब्ध गराईन्छ ।

२.५  यो खाताबाट रु.१००००० भन्दा माथिको रकम निकाल्न चाहेमा १ दिन अगाबै सुचना दिनुपर्नेछ ।

बाल बचत भन्नाले शेयर सदस्यका छोराछोरी नातीनातिना एंवम धर्मपुत्र धर्मपुत्री १६ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुका लागि शेयर सदस्य संरक्षक हुने गरी बच्चाको नाममा जम्मा गरिएको बचतलाई जनाउने छ ।
जम्मा गर्ने प्रकृया –

३.१ शेयर सदस्य संरक्षक रहने गरी वच्चाको नाममा छुट्टै बाल बचत खाता खोलि रकम जम्मा गरिनेछ ।

३.२ यस प्रकारको बचतमा मासिक न्यूनतम १००।– रुपैयाँ हुनेछ । प्रत्येक महिना रसिद काटी पासबुक र ब्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिनेछ । पासबुक जारी गरिनेछ ।

३.३ यो रकम वालवालिकाको उमेर १६ बर्ष नपुगे सम्म फिर्ता गर्न पाइने छैन । तर बच्चाको मृत्यु भएमा सिकिस्त बिमारी भै औषधि उपचार एवं अध्ययन गर्न घर परिवारले नसक्ने अवस्था भएमा घर परिवार बसाईसराई गरी अन्यत्र गएमा सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार रकम फिर्ता दिइनेछ ।

३.४ सम्बन्धित बच्चा १६ बर्ष पूरा भएपछि आवश्यक प्रकृया पूरा गरी सोहि बचतबाट न्यूनतम शेयर खरिद गर्न लगाई सदस्यता प्रदान गरिनेछ । बाँकी रहेको यस प्रकारको बचतलाई मासिक बचतमा परिणत गरी सोही अनुसारको ब्याज गणना गरिन्छ । बाल वचतकर्ता पुरुष भएमा बिदाईकासाथ बचत फिर्ता गरिनेछ ।

३.५ यदि कुनै सदस्यले उमेर नपुगी खाता वन्द गरेमा रु.२००।  र समयअवधी पुरा भई खाता वन्द गर्न चाहेमा रु.१००। खाता वन्दी खर्चबापत कटाईनेछ ।

चाड पर्व बचत भन्नाले आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार चार्डपर्व मनाउनको लागि मासिक रुपमा जम्मा गरी आफ्नो तोकिएको चाडमा निकाल्न पाउने गरी जम्मा गरिएको बचतलाई जनाउने छ । यसको न्यूनतम दर ५००।– जम्मा गरिनेछ । आफूले तोकेको पर्वमा एक महिना अगावै खातामा न्यूनतम २००।– राखी निकाल्न पाईनेछ । पून : अर्को  बर्षको लागि रकम जम्मा गर्दै जानुपर्दछ । यसको ब्याज गणना मासिक बचतमा जस्तै गर्न सकिनेछ तर ब्याजदर भने फरक हुनसक्नेछ ।

४.१  यदि कुनै सदस्यले यस प्रकारको खाता वन्द गर्न चाहेमा रु.१००। खाता वन्दी खर्चबापत कटाईनेछ ।

सदस्यहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै दैनिक आम्दानी गर्ने सदस्यहरुका लागि यस प्रकारको बचत संचालन गरिनेछ । यसरी दैनिक रुपमा सदस्यहरुले जम्मा गर्ने प्रकृतिको बचतलाई दैनिक बचत भनिन्छ ।
बचत जम्मा गर्ने प्रक्रिया ः–

५.१ प्रत्येक दिन संस्थाले दैनिक बचत जम्मा गर्नको लागि सदस्यहरुको घर तथा व्यवासायिक स्थलमा संस्थाका प्रतिनिधिहरु खटाउनेछ । यसमा सहभागी हुने सदस्यले प्रत्येक दिन न्युनतम १०० देखि माथि  जम्मा गर्ने सक्नेछन ।

५.२ नियमित जम्मा गरेको बचत सोहि दिन संस्थामा ल्याई दैनिक बचत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कुनै कारणवश ल्याउन नसकेमा भोलीपल्ट अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्दछ ।

५.३ यस प्रकारको बचतमा बचतकर्ताले  वचत गरेको १ महिना पछि १०%  रकम आफ्नो खातामा राखी अरु फिर्ता लिन सक्नेछन ।

५.४ यस प्रकारको वचतमा  ब्याज गणना गर्दा दैनिक रुपमा गरिनेछ र ६÷६ महिनामा व्याज प्रदान गरीनेछ ।

५.५ यसरी यस प्रकारको वचत खाता वन्द गर्नुपरेमा  रु.१००। खाता वन्दी खर्चबापत कटाईनेछ ।

आवधिक बचत भन्नाले निश्चित रकम निश्चित समयावधि पछि सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउने गरी राखिएको बचतलाई आवधिक बचत भनिन्छ । यस प्रकारको बचत न्यूनतम १–३ बर्ष सम्मको समयावधिको लागि हुनेछ । निश्चित समयावधि पुगेपछि सो रकम फिर्ता गर्न नचाहेमा पून: नविकरण गरी पूर्व निश्चित अवधिका लागि राखिनेछ । यस प्रकारको बचतलाई ब्याज ३÷३ महिनामा गणना गरि निजको ऐच्छिक खातामा चढाइने छ  र अन्य अवस्थामा संचालक समितिको निर्णय अनुसार गरिनेछ ।

६.१ सदस्यले आवधिक बचत खातामा रकम जम्मा गर्न चाहेमा कम्तीमा रु.५०,०००। र बढीमा संस्थाले स्वीकार गरेसम्मको रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

६.२ आवधिक बचतमा समितिले निर्धारण गरेको निम्नानुसारको व्याज प्रदान गरिनेछः

क) एक वर्षे ११%

ख) दुई वर्षे ११.५ %

ग) तीन वर्ष १२ %

६.३ आवधिक बचतमा बचत गरेको मितिदेखि नै वर्षको ३६५ दिनको आधारमा दैनिक व्याज गणना गरिनेछ।

६.४ आवधिक खाता खोल्ने सदस्यले अनिवार्य रूपमा ऐच्छिक खाता खोल्नु पर्नेछ ।

६.५ प्रत्येक त्रैमासिक व्याज रकमलाई सदस्यको ऐच्छिक खातामा जम्मा गरिनेछ ।

६.६ जुन वर्ष जुन व्याजदरमा रकम जम्मा गरेको हो सोही व्याजदर सा“वाको अन्तिम भुक्तानी मितिसम्म कायम रहनेछ ।

६.७ यसरी जम्मा गरिएको रकम निश्चित अवधि नपुगी झिक्न पाइने छैन । तर सदस्यलाई जम्मा भएको रकम निश्चित अवधि नपुग्दै झिक्नु परेमा बचत गरेको आवधिक बचत रकमको ९०% सम्म ऋण लिन सकिनेछ ।

६.८ यसरी लिइएको ऋणमा आफूले पाउने व्याज दरमा २ % थप व्याज तिर्नु पर्नेछ । तर, सेवा शुल्क भने बुझाउनु पर्ने छैन ।

६.९ निश्चित अवधिपूरा भएपछि नयाँ सम्झौता नगरेमा म्याद समाप्त भएको मितिदेखि सो रकममा व्याज दिइने छैन ।

६.१० संस्थाको आवश्यकताअनुसार आवधिक बचत रकम लिने वा नलिने निर्णय गर्ने अधिकार संस्थामा सुरक्षित रहनेछ ।

शिक्षा बचत भन्नाले शेयर सदस्यका छोराछोरीहरुलाई बिद्यालाय तथा उच्च शिक्षा पठनपाठनका लागि सहयोग पुगोस भनि मासिक रुपमा जम्मा गरिेएको रकमलाई शिक्षा बचत भनिनेछ । यस बचतको रकम शेयर सदस्यको छोराछोरीको नाममा राखिने छ ।

७.१ जुनसुकै बेला पनि यस् किसिमको खाता खोल्न पाइनेछ ।

७.२ यो खाता खोल्दा शेयर, संस्था विकास र प्रवेश शुल्क लाग्ने छैन । बचत रु २०० बाट खाता खोल्न सकिने छ।

७.३ न्यूनतम् रु १००/– देखि माथि जति पनि रकम जम्मा गर्न पाइनेछ ।

७.४ यस बचतमा जम्मा भएको रकम बच्चा स्कुल वा कलेज भर्ना गर्ने समयमा र मासिक शुल्क तिर्न समस्या परेमा पनि निकालिनेछ ।

७.५ यस प्रकारको वचत खाता वन्द गर्नुपरेमा  रु.१००। खाता वन्दी खर्चबापत कटाईनेछ ।

कारोबार बचत भन्नाले सदस्यहरुले आफनो दैनिक कारोबार संचालन गर्नका लागि सजिलो होस भन्नाका लागि आफनो आबश्यकता अनुसार जम्मा गरिेएको बचत लाई कारोबार बचत भनिन्छ । बिमा कम्पनि सँग सम्झौता भई बिमा गरिैको सदस्यको रकम यहि खाताबाट भुक्तानी गरिनेछ ।

८.१  यस बचत खातामा मासिक रुपमा न्युनतम रु.२०० र सो भन्दा बढि पनि गर्न सकिनेछ ।

८.२  रकम फिर्ता लिदा भुक्तानी पुर्जामा (चेक) काटी हस्ताक्षर जाच गरी भुक्तानी पुर्जा लिएर  आउने जोसुकैलाई पनि दिन सकिनेछ । तर हाललाई यो व्यबस्था लागु नगरुन्जेललाई भपाई गरि निकाल्न सकिनेछ ।

८.३  सदस्यहरुको जीबन शुरक्षाको लागि संस्थाले एल.आई. सी मार्फत लघु जीबन बीमा कार्यक्रम संचालन गरेको छ ।

८.४ मासिक रुपमा संस्थामा बिमा बचत खाता खोलेर वार्षिक तिर्नु पर्ने रकम एकमुष्ट निकालेर संस्थाले नै  बिमा कम्पनीमा बुझाइदिने ब्यबस्था रहेको छ ।

८.५ यस बचत मा न्युनतम रु.२०० राख्नुपर्नेछ ।

संचयकोष बचत भन्नाले कर्मचारीहरुको लागि उनीहरुको मासिक तलब र संस्थाले थप गरी कर्मचारीको नाममा तोकिएको समयमा नियमित रुपमा जम्मा गरिएको रकमलाई जनाइनेछ । यो रकम जम्मा गर्दा कर्मचारीको नाम, संस्थाको नाम, पद प्रष्ट रुपमा खुलाएर छुट्टै खातामा राखीनेछ ।
यस प्रकारको रकम फिर्ता गर्दा संम्बन्धित संस्थाको सिफारिसद्धारा प्राप्त ५ बर्ष पछि ४०% रकम  निकाल्न पाइनेछ । तर कर्मचारीले जागिर छोडेको हकमा पूरै रकम फिर्ता गर्न पाउनेछ ।

९.१   संस्थामा कार्यरत कर्मचारी पाउने पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम निजको तलब बाट र १०% रकम सस्थाले थप गरि यो बचत खाता खोलिन्छ

९.२  यस खातामा व्याजदर ६/६ महिनामा प्रदान गरिनेछ ।