परिकल्पना

सदस्यहरुलाई उचित मूल्यमा बित्तिय तथा गुणात्मक सेवाहरु उपलब्ध गराई स्वयम सक्षम स्बालम्बि बनाउने

अभियान

हाम्रो सेवा घर घरमा व्यवसाय स्वरोजगारयूक्त महिला समुदाय