सदस्यहरुको सामाजिक र आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी देहायमा उल्लेख भए बमोजिमका काम कार्यबाही गर्नु संस्थाको उद्देश्य हुनेछ । थप गर्नुपर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यहरुः.

क) गुणस्तरीय सदस्य संख्या विस्तार गर्ने

ख) लगानीका उत्पादन मूलक र आय आर्जन हुने क्षेत्र पहिचान गरी सो अनुकुल कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने

ग) सदस्यहरुमा सीप तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने

घ) रेमिटेन्स सेवा उपलब्ध गराउने

ङ) वित्तिय क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधीलाई उपयोग गर्दै सदस्हरुलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा  प्रदान गर्ने

च) सदस्यहरुवीच आपसी सदभाव एव सहयोग कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने

ग) सदस्यहरुको आवश्यकतामा आधारित बचत तथा ऋण  विविधीकरण  गर्ने 

घ) पारदर्शी ,व्यवस्थित र मितव्ययी समाजमैत्री व्यवस्थापकीय ढांचा तयार गर्ने