यस ऋण अन्र्तगत निम्न शिर्षकहरु रहनेछन ।

क. कृषि तथा पशुपालन

ख. ब्यापार

ग. लघु उद्यम

घ. फलफूल तथा माछा, हासँ, कुखुरा मौरी पालन, च्याउखेती

ङ. साना उद्योग

आयमुलूक ऋणमा बढीमा ब्यवसाय हेरी ५,००,०००।– बाट बृद्धी गरी ३०,००,०००। सम्म लगानी गरिनेछ । तर संस्थाको शेयर पुँजी अनुसार हेर्दा १०% भन्दा बढी लगानी गरिनेछैन । र समयावधि ३ बर्ष बाट बृद्धी गरी ५ वर्ष सम्म हुनेछ । यस प्रकारको ऋण ब्यवसाय अनुसारको किस्ता निर्धारण गरी भुक्तानी तालिका अनुसार भुक्तानी लिइनेछ । ऋण लगानी गर्दा १.५ % ले सेवा शुल्क लाग्नेछ ।

सामाजिक ऋण अन्र्तगत तपशिल बमोजिमको शिर्षकहरु रहने छन ।

क. घर जग्गा खरिद र निर्माण ।

ख.  घरायसी ब्यवहार काज किरीया धार्मिक कार्य, पुजापाठ, विवाह, ब्रतबन्ध।

यस प्रकारको ऋणमा घरजग्गा खरिद तथा निर्माणमा बढीमा ३०,००,०००।– र अन्य कार्यको लागि बढीमा २,००,०००।–  दिने र समयावधि २ बर्ष हुने । यस शिर्षकमा ब्याजदर संचालक समितिले समयसमयमा तोके बमोजिम गरिनेछ । यसलाई पनि किस्ताबन्दीमा गरिनेछ हरेक शिर्षकको ऋणमा १÷१ महिनाको किस्ता हुनेछ ।

क.   यस शिर्षक अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर, म्याजिक, बस लगायत अन्य सावारी साधनको लागि दिइने छ । क्रमश संस्थाको पूजी बूद्धि हुदै गएपछि विभिन्न प्रकारका ठूला सवारी साधनमा लगानी गरीने छ ।

ख.   यस प्रकारको ऋण दिदा ४०% सम्बन्धित सदस्यले संस्थामा नगद जम्मा गरिसकेपछि ६०% सम्म संस्थाले सदस्यलाई भुक्तानी दिने छ ।

ग.   यस प्रकारको ऋणमा सम्बन्धित साधन ऋण भुक्तानी नभएसम्म बिलबुक संस्थाको नाममा रहनेछ । सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी गरिसकेपछि संस्थाले सम्बन्धित ब्यक्तिको नाममा पास गरिदिनेछ ।

घ.   यस प्रकारको ऋणमा मासिक किस्ता हुनेछ ।

ङ.   समयमा लगातार ३ किस्तासम्म भुक्तानी नगरेमा संस्थाले सम्बन्धित सवारी साधन खिचेर राख्न सक्नेछ ।

च.    ऋणीले सवारीसाधनको नियमानुसार विमा गर्नुपर्ने छ ।

छ.    ऋणीले सवारीसाधनको कर नियमानुसार तिरिरहनु पर्नेछ ।

ज.    सवारी साधन दुर्घटना वा चोरी भएमा ऋणी स्वयंले क्षति ब्यहोर्नुपर्नेछ ।

झ.    ऋण लगानी गर्दा १.५ % ले सेवा शुल्क लाग्नेछ ।

आकस्मिक ऋण भन्नाले सदस्य वा सदस्य परिवार भित्र कुनै संवेदनशिल अवस्था सिर्जना भएमा कुनै अप्रयासित घटना घटन गएमा त्यस्तो अवस्थामा प्रदान गर्न सक्ने ऋणलाई आकस्मिक ऋण भनिन्छ । यस अन्र्तगत दुर्घटना, मृत्यु, प्राकृतिक प्रकोप, बाढीपहिरो बाट हुने क्षति आदि हुनेछन ।

आबधिक बचतलाई धितो राखि कसैले ऋण माग गरेका सोहि बचत लाई धितो राखि ९०% लगानी गरिने छ र आबधिक  बचतमा दिइएको व्याजदर भन्दा २% बढि व्याज लिइनेछ। यस किसिमको ऋणमा कुनै पनि सेवा शुल्क लाग्नेछ ।

ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार :–

संचालक समितिले विनिमयमा उल्लेखित अधिकार प्रत्यायोजन गरी तपशिल बमोजिमको ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार दिन सक्नेछ ।

१.       ५,००,०००।– सम्मको ऋण ब्यवस्थापनले स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

२.       १०,००,०००।– सम्मको ऋण ऋण उप–समितिले स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

३.       १०,००,०००।– भन्दा माथीको ऋण संचालक समितिले स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

४.       ऋण लगानी गर्दा स्वीकृत विभिन्न तवरबाट भएतापनि ऋण लगानी गर्दा सबै आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

५.       आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरी ऋण लगानी भएमा सो ऋण असुली भएन भने लगानीका लागी निर्णय गर्ने अधिकारीले नै ब्यहोर्नुपर्नेछ ।